توضیحات کاره

گروه نویسندگان ما در زمینه های مختلف نوشتاری دارای مقام های ملی هستند 

و می توانند خواسته شما را به بهترین شکل انجام دهند.

هر متنی که از عهده آن بر نمیایید، به ما بسپرید 

...

قیمت هر بیت شعر : 2000 تومان

نمونه ای از قسمت شعر:

شب مرثیه ایست 
و ما محزونان
 مومن ترینان این درد 

 دستت را ندانستم 
مویت در خاطرم نماند 
وقتی هنوز مانده بودم 
برابر چشمانت 
حلول نکرده بودی در من

  هنوز شب مرثیه ایست 
من اما به هر مرثیه بی گمان می رقصم
 چرا که حتی لحظه ای گمان من نبوده ای

 من یقینت داشتم 
من مومن ترین سگ گله بوده ام
 به شبی که گوسفندانت در چراگاه شانه می شدند

...
نمونه بخشی از یک داستان کوتاه: 
اذون ظهر که از سر گلدسته های فیروزه رنگ اوج می گرفت، خانجون لنگون لنگون و خسته با چادر هزار رنگش تو کوچه های تنگ خرامون قدم می گرفت. بقچه ی ناهار آ سید از زیر چادر خانجون از هرجای دیگه ای خوش عطرتر به مشام می رسید. قدم های کوتاه و لرزونش، شکننده تر از شاخه های حسن یوسف بود. بایست عصا دست می گرفت، والا هر چند قدم باید یه گوشه ای مینشست و زانو تازه می کرد
. . -
-خاتون، یادت رفته مشدی گفت بی عصا جایی نری؟
. - آ سید می ترسم عصا دست بگیرم و فکر کنی دیگه پیر شدم ، تنبونت ۲ تا شه .
- موهای سفیدت رو چی؟.
-خضاب میندازم سید
-چین و چروک رو چی میخوای بندازی خاتون؟
- پس هوایی شدی سید خدا !
.
خانجون دم مسجد می ایستاد تا هم نفسی چاق کنه و هم چهار قل و آیت الکرسی رو نثار روح مادر مرحومش ، از آقاش دل خوشی نداشت، عجالتا هفته ای یکبار حمد و توحید رو برای آقاش حواله می کرد.
به خط آخر آیت الکرسی که می رسید سری تکون میداد به نشونه احترام و مسیر حجره رو پیش می گرفت. تا می رسید دم غرفه و نگاهش رو از زمین ورمیداشت و به چشمهای درشت آ سید میدوخت. .
. -فتبارک الله احسن الخاقین
. - سر به سر این پیر زن نذار سید، بجاش صبح به صبح بقچه نهارت رو با خودت وردار که من رو از نفس نندازی .
- اگر بقچه رو با خودم وردارم که خاتون هر روز تا اینجا نمیاد.
.
خانجون ریز میخندید و از خجالت گونه هاش گل مینداخت. می خزید تو پستو و با گوشه چادر، چشم هاش رو پاک می کرد. .

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

متن نوشته شده به صورت تایپی 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر بیت   در 5 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.