توضیحات کاره

برای هر مدل حداقل 300 هزار تومان دریافت می شود که بستگی به حجم کار دارد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

خود مدل سه بعدی و عکس آن ارائه می شود که برای خود مدل مبلغی جدا گانه گرفته می شود.

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های تارخ