توضیحات کاره

طراحی لیبل قیمت 150000
طراحی کارتن 150000

طراحی لمینت کارتن یا جعبه 300000

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

سایر کاره های سمیه مهدی زاده