توضیحات کاره

یـکــی از بـهتـــریـــن راه هـای تبـــلیغـــات در ســـایت ها وفضـــای مجـــازی استفــــاده از انیمشـــن و تصـــاویـــر متـحــــرک اسـت کـــه سـبــب جلـــب تـــوجــــه مـخــاطــب مــی شــــود و ایـــن امـــر منـجــــــر بـه افــزایـــش تـوجــــه بــــازدیـــــد کننــــدگــــان خـواهـــــد بــــود. بــــرای ساخــــت بنرهــــا و انیـمــیشــــن هــا، روش هــــا و فرمـــت هــــای مختلفـــی وجــــود دارنــــد که یکــــی از مــحبــــوب تریـــــن ایــــن فـــرمـــت هـــا فرمـــت گیـــــف می باشــــــد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایــل بنــر با فرمت GIF در ابعــــاد استانـــدارد طبـــق سفـــارش کارفرمـــا

  توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

  نمونه هایی از طراحی گیف انجام شده توسط این کاربلد را مشاهده و بررسی نمایید

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه   5 روز 300,000 تومان
  انجام بیش از یک بار اصلاحات +1 روز +100,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.